Busterudgata

Halden kommune

Park & Anlegg utfører omfattende saneringsarbeider av eksisterende VA-nett i Busterudgata, Jacob Stuarts gate, Urtegata, Hannibal Sehesteds gate, Niels Stubbs gate, samt enkelte berørte sidegater.

Bakgrunnen for tiltaket er å rydde opp i og oppgradere eksisterende vann og avløpsnett, og oppgradere eksisterende veier og plasser.

Fakta om prosjektet

Omfattende VA-arbeider i Haldens bykjerne, inkludert utskifting av vann-, avløp- og overvannssystemer. Kontraktsarbeidene omfatter etablering av 1.210 m VA-grøft med varierende ledningsdimensjoner, hvor mesteparten av anlegget følger eksisterende ledningstraseer. Disse arbeidene har blitt utført gjennom to forskjellige torg, henholdsvis Bikkjetorget og skofabrikk torget i Halden sentrum. Langs VA-traseen ligger det også flere næringstomter som har vært en viktig faktor i planlegging og utførelse av prosjektet.

Videre har vi også gjennomført omfattende overflatearbeider, inkludert legging av smågatestein, heller og tilrettelegging for universal utforming, samt utbedring av fall, gang- og sykkelstier. Alle arbeidene har blitt utført i et av Halden sentrums mest gangtrafikkerte områder.

Vi har prioritert gjenbruk av materialer og masser gjennom hele prosjektet. I tillegg har vi tatt opp og resatt en betydelig mengde smågatestein, med en samlet mengde på 3.200 m2, hvorav 3.000 m2 har blitt resatt.

Arbeidene foregår midt i Halden sentrum

VA-traseen går blant annet i svært trange gater, tett opptil næringsbygg, butikker og boliger, som har ført til mange myke trafikanter i anleggsområdet samt omfattende koordinering og samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv. Tiltak vi har gjort for å sikre myke trafikanter er blant annet gjerdesikring, samt etablering av provisoriske gangbroer slik at alle beboerne trygt kan krysse anleggsområdet for å få tilgang til butikker/boliger ol. Enkelte av byggene i området er verneverdige og det stiltes derfor ekstra strenge krav i gatene som berører disse byggene. I disse gatene er det derfor gravd mye for hånd, vi måtte også bruke spesialspunt (silent piling) for å unngå vibrasjoner. Vi har stedvis gravd dype grøfter (5-6 m), blant annet for å komme ned til eksisterende kulvert som vi skulle kobles på.